Organizacje szkolne i koła zainteresowań


W szkole prowadzą działalność:


Samorząd Uczniowski


PRZEWODNICZĄCY:

Arkadiusz Moskwa (3a)

WICEPRZEWODNICZĄCA:

Maja Nizioł (3c)

CZŁONKOWIE:
Mateusz Domarski (1g)
Zuzanna Orłowska (2a)
Gabriela Szamburska (2b)
Liliana Grot (2g)
Magdalena Gruchała (3a)
Karolina Lisowska (3c)

SKARBNIK:
Szymon Żołnierczuk (3a)

Opiekunowie: mgr Damian Basaj, mgr Katarzyna Jakubowska-Gugała, mgr Melinda TęczaBractwo Rycerskie

Rzeszowska Konfraternia Rycerska działa przy Gimnazjum od 2003 roku. Prowadzi ją mgr Sławomir Tomaka. Uczniowie uczestniczący w spotkaniach poznają historię średniowiecza, wykonują rekonstrukcje strojów i uzbrojenia rycerstwa europejskiego. Zajęcia odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu: w środy są to spotkania z historią, a w piątki treningi z walki na miecze według tradycji Johannesa Lichtenauera.

Bractwo organizuje pokazy i lekcje historyczne. Organizowaliśmy m.in. pokazy historyczne na „Nocy historycznej”, z okazji Dnia Dziecka na stadionie Podhalańczyka w Rzeszowie, w Warszawie prezentowaliśmy pokaz pojedynku traktatowego w ramach rywalizacji w konkursie Super Szkoła. Czynnie uczestniczymy w szkolnych przedstawieniach i akademiach. W ramach poznawania historii braliśmy udział w wyjazdach do Chocimia i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie oraz do Wilna i Trok na Litwie.


Związek Strzelecki „Strzelec”

W naszym gimnajzum od września 2004r. działa Pluton 3. Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie. Jest to organizacja kultywująca tradycje przedwojennego Strzelca, wówczas masowej organizacji młodzieżowej. Skupia on w swoich szeregach uczniów klas 1-3 i liczy obecnie 12 osób. Spotkania prowadzone są przez mgr. Stanisława Fereta. Spotykamy się razy w tygodniu na zajęciach obejmujących szkolenie ogólne (zajęcia teoretyczne i praktyczne w strzelaniu, terenoznawstwo, taktyka, pierwsza pomoc, regulaminy, musztra, historia) oraz sportowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, sztuka samoobrony).

Poprzez wycieczki, marsze, biwaki i obozy, udział w uroczystościach patriotycznych realizujemy następujące cele:
- działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania w myśl najważniejszego prawa strzeleckiego „Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najważniejszym prawem strzeleckim”;
- wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia w zespole i podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży;
- propagowanie wśród młodzieży postawy służby w obronie ojczyzny w myśl prawa strzeleckiego „Strzelec służy Rzeczpospolitej i jest dla niej gotów do wszelkich poświęceń, jest wzorowym obywatelem, jeżeli zajdzie taka potrzeba żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej”;
- przygotowanie młodzieży do służby wojskowej w zreformowanym Wojsku Polskim oraz wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym.


51. Rzeszowska Drużyna Harcerska im. Signi 1863 r. "ŻUAWI"

Drużyna zrealizowała m.in. następujące zadania:
- nabór chłopców i dziewcząt do nowych zastępów – utworzono dwa nowe zastępy składające się z uczniów gimnazjum nr 9,
- jednodniowa wycieczka niebieskim szlakiem w kierunku Matysówki, gra terenowa Bitwa nad Bzurą,
- piąta edycja biegu harcerskiego Hubal - Słocina,
- jednodniowa wycieczka na trasie Wiśniowa – Stępina – Cieszyna, gra terenowa Wizna 1939 r.,
- tradycyjna warta 1 listopada przy grobie powstańców styczniowych,
- 11 listopada wyjazd na zaproszenie do Krzeszowa i udział w uroczystościach rocznicy odzyskania niepodległości – warta w historycznych mundurach,
- kwesta – zbiórka pieniędzy na opłacenie materiałów i uszycia historycznych mundurów z okresu powstania styczniowego – zostało uszytych dziewięć kompletów mundurów, które zostaną wykorzystane przez harcerską historyczną grupę rekonstrukcyjną,
- jednodniowy wyjazd do Sędziszowa Małopolskiego i czynny udział w programie historycznym pt. Cichociemni - żołnierze polskiego państwa podziemnego, który został zorganizowany przez R. Ziobronia (IPN) i ZHR,
- uroczysta wieczornica dla harcerzy i ich rodziców pt. Noc listopadowa 1830r.,
- udział w akcji Betlejemskie Światełko Pokoju,
- tradycyjna wigilia harcerska,
- udział w kweście na rzecz WOŚP J. Owsiaka,
- zorganizowanie miejskich obchodów 142 rocznicy wybuchu powstania styczniowego,
- aktywny udział harcerskiej grupy rekonstrukcyjnej w plenerowym widowisku historycznym na terenie skansenu wsi radomskiej,
- zimowisko w Radomiu.


Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum nr 9 im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie zostało powołane 23 listopada 2001 r.

Patronką naszego koła jest św. Jadwiga. Za główne zadanie obraliśmy sobie pomoc duchową i finansową niesioną osobom jej potrzebującym. Co jakiś czas organizujemy zbiórki dobroczynne. Szczególne miejsce w harmonogramie naszych prac zajmują jałmużna wielkopostna, Mikołajki adresowane do dzieci pokrzywdzonych przez los, przebywających w pogotowiu opiekuńczym i domu dziecka, zbiórki trwałej żywności w okresie Świąt Bożego Narodzenia i podczas Wielkiego Postu.

Nasze spotkania formacyjne odbywają się 1-2 razy w miesiącu. Co roku, przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy składamy życzenia i wręczamy drobne upominki osobom samotnym i starszym z parafii farnej w Rzeszowie.

Nasza pomoc nie jest kierowana tylko do najbliższego otoczenia. Wspieramy również dzieci w Afryce. Zbiórki na ten cel oprócz pieniędzy obejmują również przybory szkolne, leki, ubrania, środki czystości itp. Utrzymujemy stały kontakt listowny z misjonarzami z Peru, Kamerunu i Madagaskaru. W szkole organizujemy spotkania z misjonarzami (np. misjonarka świecka Jadwiga Domka, Adam Szul OMI.) i innymi osobami zaangażowanymi w pracę misyjną.

W porzednich latach prowadziliśmy współpracę z Domem Dziecka przy ul. Nizinnej w Rzeszowie i Pogotowiem Opiekuńczym przy ul. Unii Lubelskiej, referatem misyjnym przy kurii w Rzeszowie. Aktualnie nasze działania charytatywne podejmujemy wspólnie z Towarzystwem św. Brata Alberta, Caritas Parafii Fara, Fundacją Pomocy Humaniatrnej "Redemptoris Missio". Włączamy się też we wszystkie akcje organizowane przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Na bieżąco prowadzimy kronikę SKC.

Nasza praca jest dokumentowana dzięki gazetce, umieszczonej na parterze korytarza szkolnego. Dzięki temu nawet osoby, które nie funkcjonują w naszych strukturach, wiedzą o naszej działalności i mogą się w nią włączyć, jeśli dostrzegą jej cel.

Działalność SKC jest zauważana i nagradzana (opiekunka, mgr Anna Dec, wyróżniona Statuetką Caritas Polska św. Faustyny Kowalskiej, złotym medalem za zasługi dla Caritas oraz tryptykiem dla zasłużonych Diecezji Rzeszowskiej), a nasi wolontariusze wraz z opiekunem często są proszeni o udzielanie wywiadów i dawanie świadectwa w mediach.Fragmenty programu Magazyn Katolicki TVP Rzeszów z udziałem wolontariuszy SKC - naszych uczniów i absolwentów.

W Roku Miłosierdzia pod patronatem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby został ogłoszony Diecezjalny Konkurs Szkolnych Kół Caritas, w którym nasze SKC zajęło I miejsce.


Szkolne Koło Naukowe Fenix

1. Cele działalności koła:
- rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi,
- wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych,
- uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
- rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Zajęcia koła są realizowane przez nauczycieli fizyki w każdą środę w godz. od 14:10 do 15:00 oraz w innych terminach ustalonych z uczniami.

2. Formy pracy koła:
- popularyzatorskie doświadczenia pokazowe – dla wzbudzenia zainteresowania,
- doświadczenia pokazowe wraz z dokładnym wyjaśnieniem zjawiska fizycznego i stowarzyszonym opisem (modelem) matematycznym,
- eksperymenty pomiarowe,
- nocne obserwacje nieba,
- udział w pokazach i prezentacjach organizowanych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej,
- zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego Konkursu pokazów i doświadczeń fizycznych.

Opiekunowie Koła: mgr Jerzy Pięciak, mgr Marta Świętoń


Uczniowski Klub Sportowy

Cele działalności UKS:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
- wdrażanie wychownków do różnorodnych form aktywności ruchowej,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działalności samorządu i poza nim,
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku młodzieży w formie obozów stałych, wędrownych, rajdów rowerowych i pieszych,
- podejmowanie działaności krajoznawczo - turystycznej.


Szkolne Koło PTTK

Jako wytrawni turyści uczestniczymy w wycieczkach. Byliśmy w Beskidzie Niskim, na zielonej szkole w Zboiskach koło Sanoka, na wycieczce we Lwowie, Podhorcach i Olesku.

Naszą specjalizacją są rowerowe wypady w okolice Rzeszowa i wakacyjne obozy rowerowe.

Zbieramy również punkty, by zdobywać kolejne stopnie Górskiej Odznaki Turystycznej.


Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Głównym celem funkcjonowania tej organizacji jest upowszechnianie turystyki, czynnego wypoczynku oraz sprawdzenie samego siebie. W ramach działalności PTSM organizujemy zimowe marsze na orientację, rajdy piesze i rowerowe, wycieczki turystyczno – krajoznawcze.


Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Działalność Szkolnego koła PCK obejmuje zajęcia profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami. Uczniowie wraz opiekunami przygotowują gazetki ścienne, prelekcje oraz lekcje wychowawcze na temat używek („Nikotyny i jej wpływu na zdrowie człowieka” oraz „Prawda i mity o alkoholu”). Z okazji Dnia Bez Papierosa oraz Światowego Dnia Walki z AIDS wygłaszają stosowne komunikaty przez radiowęzeł. Uczniowie wystawiają dla swoich kolegów i koleżanek przedstawienia o tematyce zdrowotnej, np. „Sąd nad papierosem”.


Klub Przyjaciół Zwierząt "Reksio"

Klub został założony pod kierunkiem mgr Dototy Kudyby, liczy około 25 osób. Zajmuje się zbiórką pieniędzy i karmy dla schroniska "Kundelek" w Zaczerniu oraz dokarmianiem ptaków nad Wisłokiem. Członkowie klubu starają się też szukać rodzin, które przygarną bezdomnego zwierzaka. Za aktywną działalność corocznie otrzymujemy podziękowania, nagrody i dyplomy od Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.
Zapraszamy nowych członków!


Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Do głównych zadań Szkolnego Koła LOP należą:
- wyrabianie szacunku do przyrody,
- opieka i prowadzenie hodowli zwierząt i roślin w szkole,
- udział w akcjach ekologicznych,
- udział w wycieczkach przyrodniczych.
Uczniowie zimą dokarmiają zwierzęta. Uczestniczą w konkursach organizowanych przez Główny Zarząd LOP. Uczniowie w czasie prowadzonych przez siebie obserwacji i akcji poznają zagrożenia środowiska w swoim otoczeniu oraz podejmują kroki na rzecz ochrony przyrody.


Teatr Poezji

Teatr działa od września 2002r. i skupia około 20 osób z różnych klas gimnazjalnych. Jego celem jest rozbudzanie wrażliwości estetyczno-literackiej a także uczenie przez przeżywanie. W ramach działalności młodzież przygotowuje rozmaite spektakle. Uczniowie poznają również twórczość poetów Podkarpacia i uczestniczą w międzygimnazjalnych konkursach teatralnych.


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Wraz z dniem 18 XI 2010r. w naszej szkole, rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło KSM. Zostało powołane do życia przez asystenta diecezjalnego KSM, ks. Pawła Tomonia. Działaliśmy wcześniej jako Grupa Misyjna, w roku 2010 zrodził się pomysł poszerzenia naszej działalności. Koło działa pod opieką s. Feliksy. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku 14-30 lat. Jego zadaniem jest przede wszystkim kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich. Pomaga nam ono także aktywnie przeżyć naszą młodość, ponieważ czas płynie nieubłagalnie, nie powinniśmy stracić ani chwili i znaleźć swoje miejsce nie tylko w szkole, parafii czy grupie rówieśniczej, ale także w takim stowarzyszeniu, powszechnie znanym w całej Polsce. Pozdrowieniem KSM-owiczów, jest zawołanie: „GOTÓW”, to znaczy czuwać, być gotowym i mieć otwarte oczy na potrzeby i problemy innych ludzi. To właśnie ono stało się naszym mottem na życie, poprzez organizację różnorodnych akcji charytatywnych staramy się pomagać innym ludziom, swoje działania kierujemy głównie w stronę krajów misyjnych, ponieważ jesteśmy KSM-em o profilu misyjnym.

Spotkania naszego koła odbywają się w czwartki o godzinie 13.15. Każdego, kto chciał by dołączyć do tej organizacji- serdecznie zapraszamy!


Chórek "SopElki"

Zespół pracuje pod opieką mgr Elżbiety Chmiel i mgra Marcina Sopla. W repertuarze posiada utwory śpiewane często w opracowaniach wielogłosowych z towarzyszeniem instrumentów (gitara, flet poprzeczny, skrzypce, instrumenty klawiszowe i perkusyjne).


Operacja Ratowania Muzyki Obciachowej (ORMO)

Projektem adresowanym do muzykalnych nastolatków jest Operacja Ratowania Muzyki Obciachowej (ORMO). Ojcem przedsięwzięcia jest Kazimierz Zięba, który wychował się na muzyce rzeszowskiego zespołu Blackout, a później Breakout. Teraz, gdy zabrakło ich założyciela - Tadeusza Nalepy, popularyzuje jego twórczość wśród uczniów naszego gimnazjum.

Jeśli kochacie muzykę Tadeusza Nalepy, zajrzyjcie na oficjalny profil Operacji Ratowania Muzyki Obciachowej: www.facebook.com/kochammuzykenalepy.


Klub Filmowy „9”

Zajęcia odbywają się (w miarę możliwości) raz w miesiącu. Skierowane są do uczniów zainteresowanych filmem i jego rolą w kulturze masowej. Spotkania poświęcone są różnej tematyce, m.in.: „Baśń, mit, legenda w kinie”, „Ekranizacje współczesnych bestsellerów literackich”.

Uczestnicy spotkań biorą udział w projekcjach filmów w kinie „Helios”. Repertuar dobierany jest według potrzeb i zainteresowań uczniów.

Wspieraj szkolną bibliotekę,
zapełnij regały nowymi książkami


Potrzebujesz podręcznika czy interesującej książki? - zrób zakupy na
www.gandalf.com.pl

i przekaż na konto naszej biblioteki punkty, które wymienimy na książki.


Copyright © Gimnazjum nr 9
Projekt i wykonanie: Elżbieta Chmiel