Projekty obecnie realizowane w szkole


Projekty międzynarodowe

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły interesujący się integracją europejską, pragnący więcej dowiedzieć się o państwach, mieszkańcach i kulturze naszego kontynentu mogą wziąć udział w projektach międzynarodowych.

Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie (dawniej SP-35) realizuje międzynarodowe programy dydaktyczne:

Krajowe programy edukacyjne

Realizowane w szkole w latach ubiegłych


Wróć na górę strony

MONDIALOGO

„Mondialogo school contest" to największa i jedna z najbardziej efektywnych ogólnoświatowych inicjatyw służących dialogowi różnych kultur, w której uczestniczą uczniowie w wieku od 14 do 18 lat. Drużyna uczniów z jednej szkoły współpracuje z losowo przydzieloną grupą z innej części świata z zadaniem wzajemnego poznania się i opracowania wspólnego interkulturowego projektu. Jako zaplecze wymiany informacji „Mondialogo” zapewnia wsparcie i portal elektroniczny. Główna rola przypada samym uczniom i to oni są zachęcani do rozwijania twórczego i innowacyjnego podejścia do odkrywania innych kultur.

W ramach tego projektu we współpracy z drużyną partnerską z Kiribati (Oceania) nasi uczniowie opracowali tematy dotyczące zwalczania dyskryminacji i stereotypów oraz wspierające różnorodność kulturową.

W pierwszej edycji, w której uczestniczyła nasza szkoła udział wzięli uczniowie: Katarzyna Skalska, Joanna Kawalec, Paweł Jończyk, Piotr Strózik, Szymon Różański, Mateusz Pilat, Mateusz Trześniowski, Ala Janeczko, Michał Majkut, Katarzyna Zając i Mateusz Słaby, pracujący pod opieką mgr Agnieszki Rzemińskiej.

 

Wróć na górę strony

COMENIUS

Jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

Strona główna programu

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła rozpoczęła realizację międzynarodowego projektu partnerskiego. Tytuł naszego projektu:

Le sport dans tous ces/ses états
Sport we wszystkich jego/tych wymiarach.

 • Kraje biorące udział w projekcie: Niemcy, Hiszpania, Francja, Polska, Portugalia, Słowacja.
 • Koordynator projektu: Francja

Projekt ten ma na celu pobudzenie uczniów do konstruktywnej i skutecznej refleksji nad etyką, obywatelstwem i szacunkiem w sporcie, który jest jednym z ulubionych zajęć Europejczyków. Spośród uczniów naszej szkoły, w realizację projektu zaangażowani są uczniowie klasy 1f i 2f. Opiekunem projektu jest p. Monika Głuszak.

Cztery główne tematy projektu:

 • zapobieganie dopingowi/profilaktyka dopingu
 • równowaga żywieniowa oraz dobre samopoczucie wypływające z szacunku dla tradycji kulinarnych „Jestem tym, co jem”
 • integracja poprzez sport
 • odkrycie sportów szkolnych i tradycyjnych każdego kraju zaangażowanego w realizację projektu

Cele projektu:
- umożliwienie wymian międzykulturowych, pozwalając uczniom odkryć różnorodność i bogactwo sportów obecnie uprawianych i tradycyjnych, pomagając im jednocześnie nabyć zdrowe nawyki żywieniowe w pełni szanując europejskie tradycje kulinarne
- wychowanie do „europejskiego obywatelstwa” poprzez uwrażliwienie na takie wartości jak: integracja, wzajemna pomoc, otwarcie na innych, które są podstawą „europejskiego obywatelstwa”
- zachęcanie do integracji poprzez sport dzięki uzmysłowieniu sobie, iż pozwala on walczy z wykluczeniem - jakie by ono nie było - oraz że stanowi jeden z czynników spójności społecznej

Sześć krajów partnerskich: Niemcy, Polska, Bułgaria, Słowacja, Hiszpania, Portugalia i Francja reprezentujących różnorodność geograficzną i kulturową Nowej Europy będzie się wzajemnie ubogacać. Młodzi oraz dorośli zaangażowani w realizację projektu, połączą kreatywną wyobraźnię tak, by stać się aktorami Europy i zostawić tym samym ślad dla przyszłych pokoleń dzięki przygotowanym ulotkom, płytom DVD oraz dwóm książeczkom.

 

Wróć na górę strony

FENIKS

Strona główna programuJest to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.
Trzyletni program edukacyjny FENIKS, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 1/POKL/3.3.4/08, adresowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jest on realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

CELE PROJEKTU:
- zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi,
- wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów,
- uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
- rozwijanie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Działania proponowane w projekcie:

1. Pokazy, eksperymenty, doświadczenia…
- popularyzatorskie doświadczenia pokazowe,
- doświadczenia pokazowe wraz z dokładnym wyjaśnieniem zjawiska fizycznego i stowarzyszonym opisem (modelem) matematycznym,
- eksperymenty pomiarowe - uczeń sam (pod opieką prowadzącego) zestawia układ pomiarowy, wykonuje pomiary, prowadzi ich zapis, robi wykresy, dokonuje obliczeń, dopasowuje i sprawdza zależności poszczególnych parametrów oraz bada ich wpływ na końcowy wynik (prosta analiza danych doświadczalnych). Przez taką analizę uzyskuje dogłębne zrozumienie badanego zjawiska i zyskuje kompetencje kluczowe z dziedzin naukowo technicznej, matematycznej i informatycznej. Powyższemu ogólnemu celowi służą opisane poniżej zadania dydaktyczne projektu.

2. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach
3. Wizyty z fizyką pracowników uczelni w szkołach
4. Fizyka w praktyce – zajęcia dla uczniów na uczelniach
5. Konkursy projektów naukowych
6. Obozy naukowe
7. Internetowa Liga Fizyczna (na portalu edukacyjnym http://feniks.ujk.kielce.pl, oferująca do rozwiązania w regularnych odstępach czasu zadania teoretyczne i doświadczalne. Uczniowie za pośrednictwem portalu będą przesyłać rozwiązania do oceny, uczestnicząc w ciągłym rankingu najlepszych fizyków, zakończonym zdobyciem tytułu „Najlepszego fizyka miesiąca/roku Ligi Fizycznej”).

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez mgra Jerzego Pięciaka w każdy piątek od godziny 16.00 do 17.30 w klasopracowni nr 208.

Więcej o projekcie na stronie internetowej http://feniks.ujk.kielce.pl/index.php/pol/Projekt

Zrealizowane zadania:
29.05.2009 r. w naszej szkole odbyła się prezentacja projektów naukowych wykonanych w ramach programu Feniks. Prezentacja miała formę konkursu. Komisji konkursowej przewodniczył pan dyrektor Marian Pietryka, a członkami byli nauczyciele: pan Jerzy Pięciak i pani Alicja Wiktor.

Uczniowie przedstawili następujące projekty:
- Dominika Kwiatkowska – „Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła matematycznego”
- Karolina Uchman – „Niecodzienne źródła energii”
- Michał Zięba, Tomasz Wojewoda i Rafał Rumanek – „Wyznaczanie gęstości ciał”
- Wojciech Tomasik – „Nurek – czy ciśnienie może wpływać na siłę wyporu?”
- Piotr Zawada – „Ekologiczny prąd”
- Daniel Czerwiński i Piotr Prusak – „Dyfuzja w gazach”
- Katarzyna Zielińska i Agnieszka Skalska – „Dlaczego ryba w wodzie jest lżejsza?”

Wszystkie projekty badawcze zostały zilustrowane plakatami. Laureatami konkursu zostały: Dominika Kwiatkowska z kl. 2a oraz Karolina Uchman z kl. 3c. Uczennice będą reprezentować szkołę na etapie uczelnianym.

27.01.2010 r. odbyła się prezentacja projektów naukowych wykonanych w ramach programu Feniks. Prezentacja miała formę konkursu. Komisji konkursowej przewodniczył pan dyrektor Marian Pietryka, a członkami byli nauczyciele: pan Jerzy Pięciak, pani Marta Świętoń i pani Paulina Tucka.

Uczniowie przedstawili następujące projekty:
- Dominika Kwiatkowska – „Współczynnik tarcia statycznego, kinetycznego i tocznego”,
- Piotr Zawada – „W poszukiwaniu nieograniczonych źródeł energii”,
- Daniel Czerwiński i Jarosław Grabas – „Pomiar oporu właściwego (oporności właściwej)”,
- Katarzyna Zielińska i Agnieszka Sokalska – „Konwekcja na przykładzie centralnego ogrzewania”,
- Tomasz Piechota i Piotr Prusak – „Silnik konwekcyjny”,
- Dominika Rogóż – „Silnik elektryczny”,
- Konrad Małopolski – „Wielkości siły P potrzebnej do podniesienia danego ciężaru Q w zależności od układu krążków”.

Wszystkie projekty badawcze zostały zilustrowane plakatami. Laureatką konkursu została Dominika Kwiatkowska, która będzie reprezentować szkołę na etapie uczelnianym.

Po części oficjalnej odbył się konkurs projektów doświadczalnych organizowany w ramach szkolnego przeglądu pokazów i doświadczeń uczniów nie będących uczestnikami programu „Feniks”:
- Marlena Ruman – „Ciśnienie atmosferyczne”,
- Karolina Kulczycka – „Siła grawitacji”,
- Daniel Gut i Krzysztof Rykiel – „Jak zrobić prąd”,
- Sebastian Mendog, Kacper Rzuciło i Marcin Ziemiński – „Badamy siłę tarcia”.

Prezentowane prace zyskały uznanie komisji konkursowej, a I miejsce przyznano Karolinie Kulczyckiej – uczennicy klasy IIIf.

 

Wróć na górę strony

SEFER

strona głowna programuProgram „Sefer” jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podejmujących działania na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego oraz odbudowy i upamiętnienia wielokulturowej, w tym przede wszystkim żydowskiej, historii lokalnej. Wierzymy, że młodzi ludzie mogą stać się opiekunami zapomnianych zabytków, przypominać innym o ich historii i znaczeniu. Zależy nam na tym, aby dzięki uczestnictwu w programie edukacyjnym „Sefer” młodzież i nauczyciele wchodzili w rolę animatorów kultury, aby inicjowali proces tworzenia się lokalnej koalicji na rzecz ochrony materialnego dziedzictwa żydowskiego oraz odradzania i „odzyskiwania” pamięci o dawnych sąsiadach.

Słowo „Sefer” oznacza w języku hebrajskim „księgę”. Tradycja księgi jest dla kultury Żydów bardzo ważna – Żydzi mówią o sobie Am-ha-sefer – „naród księgi”. Sefer to także nazwa ksiąg napisanych przez lokalne społeczności żydowskie po wojnie, dokumentujących historię Żydów, tragicznie zakończoną przez okrucieństwo Szoa. W programie „Sefer” młodzież ma okazję, w pewnym sensie, napisać własne księgi pamięci, zebrać w nich wspomnienia, udokumentować materialne ślady obecności żydowskiej w miastach i miasteczkach, dołożyć starań o zachowanie tego, co z wielokulturowego dziedzictwa jeszcze pozostało.

Grupa uczniów z naszego gimnazjum poszukuje ciekawych tematów związanych z tematyką żydowską, gromadzi materiały, przeprowadza wywiady, zwiedza miejsca kultury Żydów. Chce też dać przykład tolerancji i zrozumienia dla innych, poprzez ukazanie łączącej nas wielowiekowej więzi ze społecznością Żydowską. Jednocześnie pragnie przybliżyć historię Żydów w Rzeszowie, tę bogatą, inspirującą, ale i tę smutną i tragiczną z II wojny światowej.

Mamy nadzieję, że na naszej stronie znajdziecie ciekawe informacje i zachęcimy innych do podobnych działań.

 

Wróć na górę strony

Projekt e-Akademia Przyszłości.

Strona główna projektuWszyscy uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum biorą udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem e-Akademia Przyszłości. Projekt będzie realizowany w szkole przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013. Misją projektu jest przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie. Ten ponadregionalny program ma na celu rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

Projekt jest realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).Specjalnie do realizacji zaplanowanych w projekcie zadań została uruchomiona platforma e-learningowa, na której są zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie mogą samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w projekcie rówieśnikami z całej Polski.

Realizowane w latach ubiegłych:

Wróć na górę strony

COSIM

Program nauczania chemii z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu w zakresie teorii ziarnistej budowy materii.

Koordynatorem projektu był prof. Peter Reimann z Uniwersytetu w Heidelbergu (Niemcy), a partnerami: Uniwersytet w Essen (Niemcy) oraz Uniwersytet w Reading (Wielka Brytania), którego przedstawiciel, dr John Oversby, już dwa razy gościł w naszej szkole.

Dzięki przystąpieniu gimnazjum do tego projektu nasza placówka uzyskała:
a) wyposażenie pracowni informatycznej, czyli 10 nowych zestawów komputerowych,
b) możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez dr Johna Oversby z uniwersytetu w Reading k. Londynu.

Na zakończenie I etapu przedstawiciele naszej szkoły wyjechali do Wielkiej Brytanii, gdzie spotkali się z uczestnikami projektu w celu zaprezentowania osiągnięć i porównania wyników swojej pracy.

Wróć na górę strony

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

Projekt ekologicznyrealizowany był wraz ze szkołami z : Francji (Tulle), Hiszpanii (Las Palmas – Wyspy Kanaryjskie), Grecji (Nea Orestiada) w ramach programu Socrates Comenius 1. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji. Cele projektu to m.in. określenie znaczenia wody w życiu człowieka w różnych częściach Europy. Analiza wspomnianych zagadnień przez uczniów odbywa się na podstawie Europejskiej Karty Wody, która została uchwalona 6 maja 1968 r. przez Radę Europy.

Dzięki programowi uczniowie zrozumieli, że niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i skąd pochodzimy, mając różne kultury i języki, woda odgrywa ogromną rolę, a problemy z nią związane są takie same i wymagają międzynarodowego współdziałania.

Realizacja tego projektu przebiegała w trzech etapach. Przedstawiciele naszej szkoły brali udział w spotkaniach we Francji, Hiszpanii i Grecji celem przedstawienia wyników pracy.

 

Wróć na górę strony

JA I TY W MOIM KRAJU

W ramach programu Socrates Comenius "Ja i ty w moim kraju" prowadzone były zajęcia warsztatowe w mieszanych grupach językowych oraz wycieczki krajoznawcze. Uczniowie poznawali zwyczaje, tradycje, kulturę krajów uczestniczących w programie (Słowacja, Czechy, Francja i Hiszpania). Nasze gimnazjum w ramach wymiany gościło uczniów ze Słowacji. Nasi zaś uczniowie uczestniczyli w tygodniowym wyjeździe na Wyspy Kanaryjskie.

 

Wróć na górę strony

EKONOMIA I EKOLOGIA W EUROPIE

Partnerski Projekt Comeniusa w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Oprócz naszej szkoły brały w nim udział uczniowie szkół z Niemiec, Włoch, Czech i Turcji.

CELE I DZIAŁANIA:
1. Analiza efektywności zużycia energii w poszczególnych szkołach partnerskich.
2. Rozważenie możliwości zastosowania alternatywnych źródeł energii (np. energii słonecznej).
3. Ocena efektywności systemów grzewczych i chłodzących, ocieplenia budynków oraz obliczenie ilości energii potrzebnej do funkcjonowania szkoły, a także ilość energii traconej.
4. Znalezienie rozwiązań na przyszłość. Między szkołami zostało przeprowadzone porównanie ilości energii otrzymywanej oraz zużywanej. Pozyskana w ten sposób wiedza pomogła w znalezieniu różnych alternatyw, które pomogą w ograniczeniu zużycia energii w poszczególnych szkołach. Pomysły były omawiane przez uczniów oraz lokalnych polityków w celu wprowadzenia ich w życie. Dzięku uczestnictwu w programie młodzi ludzie uczyli się jak radzić sobie z różnymi problemami oraz nowościami technologicznymi, zapoznawali się z istniejącymi trudnościami i uczyli się przezwyciężania ich w swoim lokalnym środowisku.
5. Po przeprowadzeniu porównań oraz wymyśleniu alternatywnych rozwiązań uczniowie sporządzali projekt idealnej Europejskiej Szkoły.
6. Projekt uwzględniał aspekty: nauka, chemia, matematyka, sztuka, języki obce, ekonomia, obsługa komputera, polityka oraz historia.

 

Wróć na górę strony

FASCYNACJE ZAKLĘTE W NAUCE I BIZNESIE

Strona główna programuOgólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów”. Projekt naukowy skierowany do uczniów gimnazjów. Celem projektu jest zachęcenie uczniów do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych oraz kształtowanie wśród nich postaw przedsiębiorczych.

Projekt realizowano do listopada 2011 roku w 73 gimnazjach na terenie całego kraju.

W ramach projektu organizowane były następujące działania:

 • przygotowanie autorskich programów rozwijania zainteresowań uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie nauk ścisłych i przedsiębiorczości,
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla gimnazjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz przedsiębiorczości, w tym także materiałów do nauczania na odległość,
 • realizacja zajęć w oparciu o przygotowane programy i materiały na terenie 73 gimnazjów z obszaru całego kraju (łącznie ponad 1 200 uczestników zajęć),
 • organizacja konkursów naukowych dla uczniów biorących udział w projekcie z atrakcyjnymi nagrodami,
 • organizacja wycieczek oraz obozów naukowych dla uczestników projektu po zakończeniu każdego roku szkolnego,
 • organizacja atrakcyjnych wykładów pokazowych przy współpracy z Politechniką Poznańską.

Więcej o samym projekcie można poczytać na www.naukaibiznes.pl

Zapraszmy też do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez naszych uczniów. [Pobierz plik w formacie pps].

 

Wspieraj szkolną bibliotekę,
zapełnij regały nowymi książkami


Potrzebujesz podręcznika czy interesującej książki? - zrób zakupy na
www.gandalf.com.pl

i przekaż na konto naszej biblioteki punkty, które wymienimy na książki.


Copyright © Gimnazjum nr 9
Projekt i wykonanie: Elżbieta Chmiel